Unitravel Utazási Iroda

Adatvédelmi tájékoztató

new-icon

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

  1.  Bevezetés, általános információk

Unitravel Kft; 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 27.; cégjegyzékszám: 01-09-862616; a továbbiakban: Unitravel) jár el adatkezelőként; a jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelei személyes adatai védelmével kapcsolatban a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el és megóvja ügyfelei személyes adatait.

 

Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. valamint a 2003 évi C törvény az elektronikus hírközlésről rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

 

2.       Meghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

ügyfél: az Unitravel termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Unitravellel utazási szerződést kötők.

személyes adatok különleges kategóriái: a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok és az egészségügyi adatok;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amelymegfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EU 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

weboldal: www.Unitravel.hu

 

3.       Az adatkezelés elvei

Az Unitravel megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatok mindenkor megfeleljenek az alábbi követelményeknek:

-                      felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes

-                      pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek

-                      tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükségesideig lehessen azonosítani.

Továbbá:

-                      személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet,

-                      az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie,

-                      csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig,

-                      személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető,

-                      Unitravel olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett;

-                      személyes adatokat oly módon kell kezelni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

4.       Az Unitravel által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az Unitravel a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyféliről:

 

  1. Érdeklődés szolgáltatás iránt és egyedi ajánlatkérés honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

Adat

Adatkezelés célja

név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

érdeklődés tárgya (pl: időszak, hossz, úti cél, szállás, ellátás besorolás, résztvevők száma, kora, kiutazás módja, ár preferencia, megjegyzés );

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

  1. Hírlevélre feliratkozás (honlapunkon a feliratkozó oldalon, ajánlatkérés során, rendelés során, ill. személyesen/telefonon szóban/írásban/e-mailben), egyéb DM tevékenység

Adat

Adatkezelés célja

e-mailcím, név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

telefonszám;

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

érdeklődés tárgya;

A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

feliratkozás dátuma

technikai ellenőrzés céljából

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. Hírleveleink alján minden esetben szerepel a leiratkozás link, az érdeklődő leiratkozhat.

 

  1. Utazási szerződés kötés

Adat

Adatkezelés célja

név, titulus; születési adatok; nem

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

e-mail cím, telefonszám; cím (egyes esetekben az utasok adatai is)

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

A szerződés tárgyának meghatározása.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

 

IV.                Repülőjegy, egyéb utazási jegy értékesítése

Adat

Adatkezelés célja

név, titulus; születési adatok; nem

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

e-mail cím, telefonszám; cím (egyes esetekben az utasok adatai is)

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

A szerződés tárgyának meghatározása.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

 

  1. Weboldal meglátogatása

Adat

Adatkezelés célja

a honlap látogatás időpontja és időtartama

A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatásteljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve az Eker tv. 13/A.§(3) bekezdése, időtartama 6 hónap.

 

A Unitravel.hu oldal cookie-kat alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a felhasználó böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Nincs szükség különleges beállításokra a felhasználó böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a felhasználó böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az "Ideiglenesen letöltött internet fájlok"), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné a felhasználó, hogy az Unitravel és a szerződött szolgáltatói és partnerei cookie-kat alkalmazzanak, úgy inaktíválja azok fogadását a webböngészőjében. További információkat talál erről a felhasználó a saját böngészőjének súgójában. Amennyiben a felhasználó fogadja a cookie-kat, azok típustól függően 30 vagy 60 napig a felhasználó számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak a felhasználó nem törli azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a Unitravel.hu weboldal korlátozott működését vonhatja maga után. Partnerünk, a Google hirdetései egyéni, felhasználóként eltérő kiszolgálása érdekében a felhasználó számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Egy későbbi látogatás alkalmával a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését. A Google által használt sütiket a https://www.google.hu/privacy_ads.html címen is le lehet tiltani

 

  1. Profilalkotás

Adat

Adatkezelés célja

az adott ügyfél kapcsán végzet I-V. pontok szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan kezelt adatok összessége

Az ügyfél beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok.

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

Az Unitravel Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

  1.         Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Unitravel általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:

(a)                az Unitravel cégcsoportján belül, beleértve az Unitravel anya- és leányvállalatait;

(b)               az Unitravel vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással);

(c)                az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (hotel, repülőtársaság, stb.);

(d)               más utazásszervezőkkel (amennyiben a szolgáltatást más szervező biztosítja)

(e)               felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

(f)                 könyvelési, és egyéb számviteli szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozóival

(g)                informatikai rendszereinek szolgáltatóival

 

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan Az Unitraveláltal kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg:Unitravel Kft; 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 27.; Telefonszám: + 361 302 1295; e-mail cím: unitravel@unitravel.hu

 

6.       Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az Unitravel mint utazási iroda többféle informatikai szolgáltatást is igénybe vesz. Ezek során a személyes adatokhoz külső adatfeldolgozók is hozzáférnek. Ezek mellett könyvelési és számviteli, banki, illetve egyéb törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges szolgáltatásokat vesz igénybe a Unitravel. Ezek során személyes adatokat is ad át a megbízott adatfeldolgozóknak.

Az Unitravel minden adatfeldolgozója esetén elvárja a törvényi kötelezettségek teljes betartását.

 

  1. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

 

Az Unitravel az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

-                      a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;

-                      a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;

-                      a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy

-                      a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben Unitravel törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

 

8.       Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz. Ha az ügyfél azt kéri, hogy Az Unitravel visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, Az Unitravel köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy Az Unitravel kezeli-e a személyes adatait, a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki, nem terjed ki az anonim adatokra, nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra és magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Unitravel a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Unitravel ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat a ügyfél fog viselni.

 

9.       Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

-                      nem terjed ki az anonim adatokra;

-                      a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

-                      nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

-                      magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Unitravel az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. Az Unitravel az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Unitravel azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

10.   Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére indokolatlan késedelem nélkül. Unitravel köteles törölni az ügyfél személyes adatait,amennyiben kezeli a személyes adatokat, és a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Unitravel a személyes adatokat kezeli vagy az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

Az Unitravel indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha az adatkezelés az Unitravel vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy az Unitravel kezeli a személyes adatait, és az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

Az Unitravel indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

Az Unitravel az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit. Az Unitravel azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Hírlevélrendszerünkből való törlés automatizált. A felhasználó bármikor törölheti magát, ha válasz e-mailt küld a hírlevélre és a tárgyba az „unsubscribe” szót írja, vagy levelében jelzi a leiratkozás szándékát.

 

11.   Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére nem terjed ki az anonim adatokra és a nem rá vonatkozó személyes adatokra, kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjedhet ki.

Az Unitravel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

 

Az Unitravel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését, az Unitravel nek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az Unitravel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek Az Unitraveljogos érdekei céljából, és az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak az Unitravel általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

 

Az Unitrave laz ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit, azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha az Unitravel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor tárolhatja az ilyen személyes adatokat, az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat, kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

Az Unitravel nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

 

12.   Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga nem terjed ki az anonim adatokra, a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra, kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

 

13.   Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Az Unitravel az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.


Érintett kérelme

Határidő

Tájékoztatáshoz való jog

amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)

Hozzáféréshez való jog

egy hónap

Helyesbítéshez való jog

egy hónap

Törléshez való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adatkezelés korlátozásához való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adathordozhatósághoz való jog

egy hónap

Tiltakozáshoz való jog

a tiltakozás kézhezvételekor

 

14.   Adatkezelés biztonsága

Az Unitravel számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyein, fióktelepein, a 6. pontban említett adatfeldolgozóknál találhatók meg.

Az Unitravel a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított legyen, változatlansága igazolható, legyen, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

 

Az Unitravel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Unitravel az adatkezelés során megőrzi a titkosságot - megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult -, a sértetlenséget - megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét-, a rendelkezésre állást - gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök-.

Az Unitravel és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

  1. Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, Az Unitravel azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot (Unitravel Kft; 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 27. Telefonszám: + 361 302 1295; e-mail cím: unitravel@unitravel.hu ). Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

 

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

 

16.   A jelen tájékoztató módosításai

Az Unitravel fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Unitravel adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

 

Kérdése van, elakadt?
Kérdezze kollégánkat az alábbi elérhetőségeken vagy kérjen tőlünk személyreszabott ajánlatot!